Cool Analyzers images

Spread the love
14 Views

A few nice Analyzers images I found:

●●●
Analyzers
Image by graphistolage
Analyser, réfléchir, s’exprimer….
(analyse, think, express…)

Retired Heroes
Analyzers
Image by jurvetson
Discarded in the corner are the year-2000-era machines that sequenced the human genome.

The TIGR lab was also the first to sequence a complete genome, influenza… just 10 years ago.

Image from page 99 of “Skogsvårdsföreningens tidskrift” (1903)
Analyzers
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: skogsvrdsfre161fr
Title: Skogsvårdsföreningens tidskrift
Year: 1903 (1900s)
Authors: Föreningen för skogsvård (Sweden) Föreningen för skogsvård (Sweden). Tidskrift Svenska skogsvårdsföreningen
Subjects: Forests and forestry Forests and forestry
Publisher: Stockholm : Centraltryckeriet
Contributing Library: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden
Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
Norrlandsgenomblädade granskogar. Under det friska mosstäcket ha vi där ett ioo;0^<<^^(^l<^^^^I^^^ n. SAI.I^ETKRBIT.DXlXr, I MARKKN 7^) t^ – i*.»-. ^^*< : ^ ■ – ■ -^ir ^.: Ui- Skogäförsöksanstaltons saml. Fot., av förf. lg- i3- Vacker granföryngrinjT i mindre lucka i örtrik granskog. Lappland. Vilhelmina sn.Djupdar-7- 1915. — (Fine regrowth of «pruco in a small clearing in a herbu-lent spruce-forest. 80 HKNKIK HKSSKFAI AN (1004] mer eller mindre mäktigt tätt lager av halvmultnade mossrester, invävdamed bärrisstammar och dylikt. Mossor och bärris utgöra här viktigahumusbildare. Slappes tillräckligt med ljus ned på marken i ett dyliktbestånd, utvecklas kruståteln {Aira flfxiiosa) och bildar snart en tät matta,som är föga mottaglig för groende barrträdsfrön. Humuskvävet över-föres ej till salpeter, åtminstone ej i nägon nämnvärd mängd, planteradeplantor utvecklas avsevärt sämre än på platser, där humuskvävet nitrifieras.

Text Appearing After Image:
■>ks;insl;ilti-n- -aiul. l-oto G. Sciimri, ri< 34- Föryiigrin^r i lucka, ui)i)ki)niinen genom numifanyre|)]i.Nitrificerande humus. Södermanland. Björkviks sn.Jönåkers häradsallmänning. Maj 1909. — (Regrowthin a small clearing, caused by nun-moth. Nitrifyinghumus. De förut omnämnda, högproduktiva och från föryngringssynpunktgynnsamma barrblandskogarna i mellersta Sverige utmärka sig för sinstora slutenhet, marken under beståndet är ganska jämnt beskuggad.Detta har utan tvivel ett särdeles gynnsamt inflytande pä humustäcket,men om detta är den enda orsaken till dess hastiga och för föryngrin-gen gynnsamma förvandling vid huggning i beståndet, vill jag tills vidarelämna därhän. Några analyser av markens mineraliska egenskaper haännu ej medhunnits. Markfloran i bestånden tyder emellertid ej på nå-gon särskilt bördig skogsjord, i markbetäckningen träffas samma arter, (ioo5^SKOGSFÖRYX(;RINrx O. SALPETERBILDXIXG I MARKEN 81 som i bestånden med

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •