അടിപൊളി രീതികൾ.. ||Educational purpose video.||

3 Views
ഞാൻ മീര..
ലൈംഗിക സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നത്.
കൂടുതൽ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ subscribe ചെയ്യുമല്ലൊ!
______________________________________

Disclaimer:
All the information given in this video is only for educational purpose only. Not take it has a professional advise. All information get from online sites. It is not mean to be a substitute for informed medical advice or care. You should not use this information to diagnose or treat any health problems. Please consult a physician with any questions or concerns you might have regarding you or your child’s condition. In this video Meera is a fictional character, using computer generated voice over. Thank you for watching.


fb:@happywithmeera
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Learning Emotions With Blippi at an Indoor Play Place For Kids | Educational Videos For Kids

3 Views
Blippi Takes you to the play place to learn emotions and to learn colors. You’ll learn emotions and feelings happy, excited, sad, mad, and surprised with Blippi at the indoor playground. Blippi makes educational videos like this learn emotions and feelings Blippi video. You can learn colors with Blippi in this video and more
For more Blippi videos and Blippi songs be sure to SUBSCRIBE to Blippi at https://youtube.com/Blippi?sub_confirmation=1

Thanks for watching this Blippi play and learn video with Blippi’s songs for toddlers and videos for toddlers.

BRAND NEW BLIPPI EPISODES:
https://www.youtube.com/watch?v=CxKN-Aab3U0&list=PLzgk_uTg08P-2LCpM-FK-_Mhb7anv2fBY

More educational fun for kids with Blippi: https://www.youtube.com/watch?v=LfuEad93Ap0&list=PLzgk_uTg08P-UbUdr1x0gPdC5tVAixw8_

Blippi SInk Or Float: https://www.youtube.com/watch?v=astwv4c_iP0

Blippi Learns About Bubbles: https://www.youtube.com/watch?v=Enbvtr78mqo

Blippi Makes Healthy Fruit Popsicles: https://www.youtube.com/watch?v=CxKN-Aab3U0

Blippi The Pirate! https://www.youtube.com/watch?v=1jDjonQpLz0

Learn Machines with Blippi: https://www.youtube.com/watch?v=eTvrSLFWmLo&list=PLzgk_uTg08P_nhILV2WV8LEAeSwOmVqNQ

Learn Colors for Toddlers: https://www.youtube.com/watch?v=ckVB1i7OsUY&list=PLzgk_uTg08P9G2a3Fvm8sQJrrxhRdt_6U
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ഇഷ്ടങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ – Educational Purpose Video

2 Views
വ്യത്യസ്ത വയസ്സുകളിലെ താത്പര്യങ്ങൾ-
– ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെറിയ ഒരറിവ് പങ്കിടുന്നു – This is an Educational Purpose Video – Biology Study Material
________________________________________
my facebook page :
https://www.facebook.com/mayashealthtips/
________________________________________

കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കെന്നെ മായ എന്നു വിളിക്കാം.
ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതിനാൽ എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പേരും ശബ്ദവുമൊന്നുമല്ലല്ലോ വിഷയത്തിനല്ലേ പ്രധാന്യം.
കൂടുതൽ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ subscribe ചെയ്യുമല്ലൊ!
__________________________________________

Disclaimer:
All the information given in this video is only for educational purpose only. Not take it has a professional advise. All information get from online sites. It is not mean to be a substitute for informed medical advice or care. You should not use this information to diagnose or treat any health problems. Please consult a physician with any questions or concerns you might have regarding you or your child’s condition. In this video Maya is a fictional character, using computer generated voice over. Thank you for watching.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

COLOR ANALYSIS 🌈 ASMR 🌈 Soft Spoken • Fabrics • Paper • Educational

2 Views
Thank you for joining me 🙂 Today I’d like to tell you about my newly found passion for color analysis. It’s a very interesting topic to learn about because the effects of using proper colors in clothing, make up and accessories can be paramount in one’s life, can make you more attractive, confident and youthful. This Thursday I’ll post a video of me analyzing celebrities’ choice of colors and which shades work best on them. If you enjoy these series please let me know and I’d love to make more of this analysis based videos because I am deeply intrigued by this wonderful technique. Thank you 🙂
00:00 intro into color analysis
03:04 finding your undertone
05:55 what season are you
07:40 celebrities examples
14:22 fabrics colors try on

My Second Channel for behind the scenes and vlogs:
https://www.youtube.com/SassyMashaVlogs

Amazon MP3
https://www.amazon.com/s/ref=ntt_srch_drd_B01BAXDICM?ie=UTF8&field-keywords=GentleWhispering&index=digital-music&search-type=ss

Google Play MP3
https://play.google.com/store/music/artist/Gentlewhispering?id=Apc4txglf3f2siowzgqccttky5i&hl=en

Spotify MP3
https://play.spotify.com/artist/3gkB9Cdx4UuWQxjhelyd87?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open

iTunes MP3
https://itunes.apple.com/us/artist/gentlewhispering/id1077570705#see-all/top-songs

https://itunes.apple.com/us/artist/maria-gentlewhispering/id1048320316

Disclaimer: ***- This video is created for relaxation, entertainment and ASMR/tingles/chills inducing purposes only. For more information about ASMR phenomenon please click here: http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_sensory_meridian_response
-This video cannot replace any medication or professional treatment. If you have sleep/anxiety/psychological troubles please consult your physician. Thank you 🙂
-The links to the products provided above are affiliate links, I have purchased the products myself and I am not sponsored to share them***

PayPal (Donations, if you feel you need to give back) https://www.paypal.me/GentleWhispering
Email: [email protected]

#ASMR #GentleWhispering #ColorAnalysis
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

John Bachman: Selected Writings on Science, Race, and Religion

14 Views John Bachman: Selected Writings on Science, Race, and Religion John Bachman (1790-1874) was an internationally renowned naturalist and a prominent Lutheran minister. This is the first collection of his writings, containing selections from his three major books, his letters, and his articles on plants and animals, education, religion, …

Read moreJohn Bachman: Selected Writings on Science, Race, and Religion

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •